Διευκρινιστική εγκύκλιος για την πρακτική άσκηση των φοιτητών