Οδηγίες για απομακρυσμένη διδασκαλία

e-learning
Οδηγίες χρήσης εργαλείων και υπηρεσιών για Διδασκαλία από Απόσταση στο ΕΚΠΑ

Για την αποτελεσματική υποστήριξη κάθε μαθήματος, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ προτείνει κατάλληλα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες και παρέχει οδηγίες για την χρήση τους.  

Επιπλέον για την πληρέστερη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, οι οδηγίες αυτές επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται δυναμικά μέσω του ηλεκτρονικού μαθήματος «Διδασκαλία από Απόσταση» (https://eclass.uoa.gr/courses/NOC228) που δημιουργήθηκε στο eClass για να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης και ανταλλαγής εμπειριών  Διδασκαλίας από Απόσταση μεταξύ των διδασκόντων στο ΕΚΠΑ.