Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων μοριοδότησης φοιτητών του Τμήματός μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ – Περίοδος Ιανουαρίου 2021

09/02/2021

Με βάση τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε στη Συνέλευση της 18/12/2020, ολοκληρώθηκε και επικυρώθηκε από τη Συνέλευση  της 8/2/2021 η μοριοδότηση των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση για την τρέχουσα φάση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ, στην οποία στο Τμήμα μας αναλογούν πενήντα  οκτώ (58) θέσεις.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ανακοίνωσης την 21/12/2020, κατατέθηκαν σαράντα εννέα (49) αιτήσεις έως τη λήξη της προθεσμίας (18/1/2021). Με βάση το διαθέσιμο αριθμό θέσεων, όλοι οι αιτούντες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των αιτήσεων, σε συνεργασία με τη Γραμματεία, και κατάταξη των φοιτητών με φθίνουσα σειρά μοριοδότησης όπως την έλαβαν ως προς τα κριτήρια επιλογής.

Επισυνάπτεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων (με φθίνουσα σειρά), και δίνεται περιθώριο μίας εβδομάδας για ενστάσεις, προκειμένου ο τελικός πίνακας μοριοδότησης να επανέλθει στη Συνέλευση προς τελική έγκριση. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στο praktikiatdi [dot] uoa [dot] gr μέχρι τη Τρίτη 16/2/2021.