Θέσεις Πρακτικής Εξάσκησης στην IBM Ελλάδος (χρηματοδότησης ΕΣΠΑ)

23/02/2021

Η εταιρία IBM Ελλάδος έχει αναρτήσει στο σύστημα Atlas (https://submit-atlas.grnet.gr/Default) ικανό αριθμό θέσεων Πρακτικής Εξάσκησης σε διάφορα αντικείμενα. Παραθέτουμε τις επιμέρους λεπτομέρειες για τις διαθέσιμες θέσεις.

-------------------------------------------------------------------------------

Ρόλος: Junior Technical Consultant / Developer σε πλατφόρμα Salesforce
Θέσεις: 4 πλήρους απασχόλησης
Περιγραφή: Participate in the implementation, enhancement, support of the Salesforce platform through configuration and development, in the context of multiple end-to-end projects, working as part of an experienced team, to provide high-quality solutions that meet client needs.

Επικοινωνία: Νίκος Σταθούλας (nikos [dot] stathoulasatibm [dot] com) 6943 181 912

-------------------------------------------------------------------------------

Ρόλος: Ανάλυση Απαιτήσεων
Θέσεις: 3 πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση)
Περιγραφή: Συμμετοχή σε ομάδα Ανάλυσης Απαιτήσεων και Σύνταξης Προδιαγραφών για την προσαρμογή και διασύνδεση προηγμένων επιχειρηματικών εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα και λύσεις.
Απαραίτητα προσόντα:
        - πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών επιπέδου C2 (κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και σύνταξη γραπτού κειμένου με τεχνικό περιεχόμενο)
        - ικανότητα στην σύνταξη σαφών, άρτια δομημένων και κατανοητών τεχνικών κειμένων λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.
        - έφεση στην επικοινωνία με ετερογενείς ομάδες και ρόλους (Business/Product Owners, Αναλυτές, Αρχιτέκτονες, Σχεδιαστές, Προγραμματιστές, Υπεύθυνους δοκιμών κλπ),
        - διάθεση για στενή και εντατική συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα,
        - εξοικείωση με τουλάχιστον μία δομημένη μεθοδολογία Ανάλυσης Απαιτήσεων,
        - πολύ καλή κατανόηση μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων, δομών δεδομένων γενικά και του σχεσιακού μοντέλου βάσης δεδομένων ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένης της query γλώσσας SQL,
        - γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. Java, Python, C, C# ή άλλη).

Επικοινωνία: Γιάννης Σπανουδάκης (jspanoudakisatgr [dot] ibm [dot] com) 6946 659 556

-------------------------------------------------------------------------------

Ρόλος: Devops integration specialist
Θέσεις: 3 πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση)
Περιγραφή: Σχεδίαση και υλοποίηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών Continuous Integration, Continuous Delivery, Automated Testing, Continuous Monitoring, Continuous Collaboration
                  με χρήση τεχνολογιών αιχμής Jenkins, Github, Prometheus, Grafana ή/και ELK, Slack κλπ.,
                  στα πλαίσια έργων σε μεγάλους πελάτες που αναπτύσσουν εφαρμογές
                  με τεχνολογίες Integration Services ή/και container-based Microservices ή/και custom J2EE/.net Enterprise Applications ή/και προσαρμοσμένες λύσεις εμπορικών λογισμικών (όπως Salesforce κλπ.).
Απαραίτητα προσόντα:
        - Eμπειρία με μια τουλάχιστον γλώσσα προγραμματισμού (java ή python ή C/C++ ή shell scripting),
        - Εξοικείωση με Unix shell περιβάλλον,
        - όρεξη για εκμάθηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων,
        - μεράκι για πειραματισμούς και επιλογή της βέλτιστης λύσης,
        - θέληση για συνεργασία με ομάδες απαιτητικών επαγγελματιών.

Επικοινωνία: Γιάννης Σπανουδάκης (jspanoudakisatgr [dot] ibm [dot] com) 6946 659 556

-------------------------------------------------------------------------------

Οι ενδιαφερόμενοι (-ες) να πρέπει να έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους, με την πιθανή εξαίρεση ολιγάριθμων μαθημάτων.
Για όλες τις θέσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρηματοδότηση των θέσεων Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ.

Σημειώστε ότι, ανάλογα με τους περιορισμούς/απαιτήσεις του τμήματός:
        - η διάρκεια είναι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 4 και 6 μηνών (στον Άτλαντα αναφέρεται η ελάχιστη),
        - η απασχόληση μπορεί να είναι είτε πλήρης (κατά προτίμηση) είτε μερική. Οι καταχωρίσεις που έχουμε κάνει στον Άτλαντα αναφέρουν 4 μήνες (16 εβδ.) καθώς αυτή είναι η μέγιστη διάρκεια που κάποια τμήματα έχουν θέσει.

Κατηγορία