Θέσεις Πρακτικής ‘Άσκησης στην εταιρία Maggioli

19/03/2021

Το Ελληνικό υποκατάστημα της εταιρίας Maggioli SpA (http://www.maggioli.com) έχει αναρτήσει στο σύστημα Atlas (https://submit-atlas.grnet.gr/) τρεις (3) Πρακτικής Εξάσκησης στον τομέα του Software Engineering.

H Maggioli είναι από τους μεγαλύτερους ICT integrators στην Ιταλία και διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων λογισμικού και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ, και εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων digital government που βασίζονται σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες και τις πιο σύγχρονες αρχές σχεδιασμού. To Ελληνικό υποκατάστημα (Maggioli SPA – Greek Branch) αποτελεί τον κύριο R&D βραχίονα της εταιρίας και εκτελεί πολύπλοκα και απαιτητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης http://www.maggiolinformatica.com/projects/) σε διαφόρους τομείς (Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cybersecurity, E-health κ.ά.)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #1

Ρόλος: Junior Software Developer

Θέση: 1 πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση)

Αντικείμενο:

Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής αναζητούμε έναν υποψήφιο που θα εντρυφήσει στα θέματα ασφάλειας και υπολογισμού των ευπαθειών αξιοποιώντας το Common Vulnerability Scoring System στη βασική έκδοση 3. Το Common Vulnerability Scoring System (CVSS) είναι ένα ανοιχτό πλαίσιο για την επικοινωνία των χαρακτηριστικών και της σοβαρότητας των τρωτών σημείων / ευπαθειών (Vulnerabilities) του λογισμικού. Το CVSS αποτελείται από τρεις μετρικές ομάδες: Βάση, Χρονική και Περιβαλλοντική. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία μια διαδικτυακής εφαρμογής (web), η οποία θα υπολογίζει το επίπεδο της ευπάθειας ανάλογα με τα στοιχεία εισαγωγής της που θα περιγράφουν την κατάσταση ενός πόρου (asset).

Επιθυμητά προσόντα:

- Βασική κατανόηση Angular ή React.js ή Vue JS για το visualization της εφαρμογής

- Καλή κατανόηση σε Java Spring, ή .Net Core 3 ή C# για την κύρια ανάπτυξη της εφαρμογής

- Κατανόηση εργαλείων source code management (Git)

Επικοινωνία: Θάνος Καραντζιάς (thanos [dot] karantjiasatmaggioli [dot] it) 6936652342

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #2

Ρόλος: Junior Software Developer

Θέση: 1 πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση)

Αντικείμενο:

Τα οφέλη από την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στον χώρο της διαχείρισης cyber κινδύνων, είναι σημαντικά. Σε μια εποχή, όπου η ροή και ο όγκος δεδομένων συνεχώς αυξάνονται, τεχνολογίες σαν τη μηχανική μάθηση, που δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους, βρίσκουν συνεχώς περισσότερες εφαρμογές. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής είναι η ανεύρεση και μελέτη υπαρχόντων τεχνικών και αλγορίθμων που έχουν χρησιμοποιηθεί στον τομέα Cybersecurity για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη ανάλυση, αξιολόγηση απειλών και κινδύνων των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Επιθυμητά προσόντα:

- Βασική κατανόηση Angular ή React.js ή Vue JS για το visualization της εφαρμογής

- Καλή κατανόηση σε python για την κύρια αξιοποίηση του αλγορίθμου μηχανικής μάθησης

- Κατανόηση εργαλείων source code management (Git)

Επικοινωνία: Θάνος Καραντζιάς (thanos [dot] karantjiasatmaggioli [dot] it) 6936652342

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #3

Ρόλος: Junior Front-End Developer

Θέση: 1 πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση)

Αντικείμενο:

  • Δημιουργία προτύπων front-end σε προηγμένες βιβλιοθήκες (i.e. Angular, React, Vue JS)
  • Χρησιμοποίηση των παραπάνω προτύπων για το Visualization σύνθετων δομών δεδομένων από έτοιμες οντολογίες. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αξιοποιούνται έτοιμα 3d μοντέλων για την αναπαράστασή τους στα παραπάνω πρότυπα front end.
  • Δημιουργία APIs για την διασύνδεση των δομών δεδομένων με τα front end πρότυπα.

Επιθυμητά προσόντα:

- Μερική εμπειρία σε HTML, CSS, JavaScript

- Βασική κατανόηση Angular ή/και React.js ή/και Vue JS

- Βασική κατανόηση σε αλληλεπίδραση συστημάτων μέσω Restful API

- Κατανόηση εργαλείων source code management (Git)

Επικοινωνία: Κώστας Καλαμπούκας (kostas [dot] kalaboukasatmaggioli [dot] it) 6974037859