Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21018 / 21019

12/04/2021

Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα  Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Γλώσσες Προγραμματισμού/Συστήματα Λογισμικού “

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αποκλειστικά μέσω APELLA:  13/04/2021 έως 13/06/2021

ΦΕΚ 636/22.3.2021  τευχ.Γ΄, Apella  21018,  ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΦΕΚ 636/22.3.2021  τευχ.Γ΄, Apella  21019, ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ