Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση οργανικών θέσεων Πληροφορικής στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

19/05/2021

Στις 22 Απριλίου 2021, δημοσιεύτηκε στο ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΕΚ: 20/τ. Α.Σ.Ε.Π./22-04-2021) η με αριθ.:
4Κ/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας έντεκα (11) οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (επισυνάπτεται η Προκήρυξη).

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:
      2 θέσεις ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

      2 θέσεις ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

       1 θέση ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
       2 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
      1 θέση ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Μ.Μ.Ε.
   
     1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
     1 θέση ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
     1 θέση ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.