Απόφαση Συγκλήτου για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021