Εκπαιδευτική Διαδικασία του Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

05/10/2021

Εκπαιδευτική Διαδικασία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στην από 5-10-2021 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, αποφάσισε τα παρακάτω ως προς την εκπαιδευτική λειτουργία του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

 1. Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων α΄, β’ και γ’ κύκλου σπουδών, (διδασκαλία μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτική άσκηση, κλπ), θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης.
 2. Η οργάνωση και λειτουργία μέρους των προγραμμάτων β’ κύκλου σπουδών (ΠΜΣ ή ΔΠΜΣ) με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό τους.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Στην εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, έκτακτο διδακτικό προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες κλπ) που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

           α) έχουν ολοκληρώσει πριν από τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή 

           β) έχουν ολοκληρώσει πριν από τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

           γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από είκοσι (20) ημέρες και μικρότερο από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

         δ) έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, σε έντυπη (αποκλειστικά) μορφή. Οι φοιτητές οφείλουν επίσης να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι βεβαιώσεις εκτυπώνονται από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τον φορέα που διενέργησε το PCR ή το Rapid Test.
 2. Η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων θα διεξαχθεί στις Αίθουσες/Αμφιθέατρα Διδασκαλίας του Τμήματος, αξιοποιώντας τη μέγιστη πληρότητα των θέσεών τους. Για την αποφυγή υπερπλήρωσης των αιθουσών, θα γίνεται μέσω του e-class κάθε μαθήματος έγκαιρη κράτηση θέσης με βάση τη μέγιστη χωρητικότητα της αίθουσας στην οποία διεξάγεται το μάθημα. Εάν κριθεί αναγκαίο, στις περιπτώσεις μεγάλων ακροατηρίων όπου η χωρητικότητα των διαθέσιμων αιθουσών δεν επαρκεί, δίνεται η δυνατότητα σε διδάσκοντες να δημιουργούν περισσότερα του ενός τμήματα διδασκαλίας των μαθημάτων τους. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω διαθεσιμότητας πόρων/αιθουσών, εκτός της διά ζώσης διδασκαλίας, παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων η οποία θα εξυπηρετήσει και τις περιπτώσεις φοιτητών με αναπηρία ή με σοβαρή ασθένεια.
 3. Έχει διεξαχθεί αριθμητική χαρτογράφηση των θέσεων των αιθουσών διδασκαλίας σε ειδικά έντυπα και οι φοιτητές θα σημειώνουν κάθε φορά το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου τους δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στη θέση την οποία επέλεξαν, με σκοπό την αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών ενδεχόμενων κρουσμάτων. Κάθε μία συγκεκριμένη ημέρα, οι φοιτητές θα πρέπει να κάθονται στην ίδια αριθμημένη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Τα έντυπα της χαρτογράφησης δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση παρουσιολόγια του μαθήματος, θα φυλάσσονται από τη Γραμματεία για ένα μήνα και μετά θα καταστρέφονται.
 4. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος, ή άλλο προσωπικό του Τμήματος ή του Ιδρύματος, δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
 5. Ο προγραμματισμός του ωρολογίου προγράμματος πραγματοποιείται στις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας με βάση τη μέγιστη δυνατή πληρότητα αυτών.
 6. Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στο Τμήμα τουλάχιστον 15’ πριν την έναρξη του μαθήματος.
 7. Συνιστάται στους διδάσκοντες τα μαθήματα 2 ωρών να διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά (χωρίς διάλειμμα) και τα μαθήματα των 3 ωρών να διαρκούν 2 ώρες (χωρίς διάλειμμα).
 8. Συνιστάται οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας να παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και κατά το διάλειμμα.
 9. Κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας κάθε μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα παράθυρα και οι πόρτες των αιθουσών να παραμένουν ανοικτά/ές ώστε να αερίζονται επαρκώς.  
 10. Πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους κλειστούς χώρους του Τμήματος.
 11. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλους, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Τμήματος και στους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός.
 12. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.
 13. Για τη διαχείριση πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 θα πρέπει να εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού, ερευνητής, και γενικά όποιας/όποια  εργάζεται στους χώρους του Τμήματος) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid {at} uoa.gr καθώς και στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος του Τμήματος κ. Δημήτριο  Συβρίδη  [dsyvridi {at} di.uoa.gr] ή στον αναπληρωτή του κ. Δημήτριο Κατσιάνη [dkats {at} di.uoa.gr]. Στη συνέχεια θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ, ανακοινώνοντάς το στον ΕΟΔΥ ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον ΕΟΔΥ. Για πρόσθετες πληροφορίες, διατίθεται η τηλεφωνική γραμμή 210 3689677, η οποία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 έως 16:00.
 14. Σε όλες τις Αίθουσες/Αμφιθέατρα Διδασκαλίας θα υπάρχουν περιέκτες με αντισηπτικό υγρό.
 15. Σε περίπτωση που οι διδάσκοντες κρίνουν ότι δεν τηρούνται επαρκώς τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις, οφείλουν να διακόψουν (ή να μην εκκινήσουν) την εκπαιδευτική διαδικασία.
 16. Έχει οριστεί καλά αεριζόμενος και απομονωμένος χώρος εντός του Τμήματος, αποκλειστικά για την απομόνωση πιθανών κρουσμάτων.