Προσωρινό πρακτικό επιλογής φοιτητών πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - Ιανουάριος 2022

28/02/2022

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών" για τη χρηματοδότηση 3μηνων Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του Τμήματός μας.

Επισυνάπτεται το προσωρινό πρακτικό επιλογής φοιτητών και δίνεται περιθώριο μίας εβδομάδας (έως 7/3/2022) για ενστάσεις, ώστε να οριστικοποιηθεί το πρακτίκο και να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας "01. Γενικά θέματα φοιτητών" και περιγράφοντας το λόγο της ένστασης.