Υποτροφίες ΙΚΥ από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Λεωνίδας Νικολαΐδης» » και «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» ακαδ. έτους 2022-2023

15/09/2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, με έναρξη από 1 Ιανουαρίου 2023 και μέγιστη διάρκεια 36 μήνες, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήριο επιλογής αποτελεί μόνον ο βαθμός πτυχίου.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25/10/2022.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μόνον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), έως και την 25η /10/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται ΕΔΩ

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoiatiky [dot] gr


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών/έρευνας Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Διδακτορικής Έρευνας Μία (1) 01.01.2023 36 διαδοχικοί μήνες
Μεταδιδακτορική Έρευνα Δύο (2) 01.01.2023 24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25/10/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται: α) για τους υποψήφιους διδακτορικής έρευνας εδώ και β) για τους υποψήφιους μεταδιδακτορικής έρευνας εδώ

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoiatiky [dot] gr