Πρακτική Άσκηση - Uni Systems

19/10/2022

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Ελέγχει τις κλήσεις που του έχουν ανατεθεί σε σχέση με την ορθότητα των στοιχείων, τον χαρακτηρισμό της κλήσης, τις συμβατικές υποχρεώσεις κλπ
 • Διαχειρίζεται τις κλήσεις / βλάβες των πελατών μέχρι και την επίλυσή τους
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και επιλύει μέσω τηλεφώνου τη βλάβη όπου είναι εφικτό
 • Επεμβαίνει απομακρυσμένα σε  συστήματα πελατών για έλεγχο & επίλυση βλαβών, με τη σύμφωνη γνώμη των πελατών
 • Επικοινωνεί με τις ομάδες υποστήριξης της εταιρίας, τον τεχνικό που αναλαμβάνει να επιλύσει / υλοποιήσει κάθε αίτημα πελάτη ή/και με τους συνεργάτες στην επαρχία, και παρέχει οδηγίες για την ορθή επίλυση / υλοποίηση των αιτημάτων
 • Ενημερώνει τους πελάτες για την πορεία της επίλυσης της βλάβης
 • Ελέγχει τυχόν εκκρεμότητες και ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση που απαιτείται νέα επίσκεψη από την αρμόδια ομάδα υποστήριξης ή από συνεργάτη
 • Δρομολογεί κλήσεις στις αρμόδιες ομάδες υποστήριξης, σε εξωτερικούς συνεργάτες και υπεργολάβους και απ’ ευθείας στους Field Service Engineers ή στο συνάδελφο που διαχειρίζεται κλήσεις που αφορούν περιπτώσεις βλαβών στην επαρχία
 • Επιλέγει σε συνεργασία με τον τεχνικό/μηχανικό που έχει αναλάβει  κάθε βλάβη,  το υλικό που απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης (ανταλλακτικό ή μηχάνημα αντικατάστασης)
 • Υποστηρίζει τηλεφωνικά τους μηχανικούς και τους συνεργάτες που βρίσκονται στην επαρχία
 • Παρακολουθεί μέσω SAP τις ενέργειες που ανατίθενται στα τμήματα και στους συνεργάτες
 • Παρακολουθεί εκπαιδεύσεις πάνω σε προϊόντα που κυρίως υποστηρίζονται από συμβόλαια συντήρησης

Προαπαιτούμενα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
Κατηγορία