Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας 2023

17/02/2023

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για διεξαγωγή Μεταδιδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πληρούν τα εξής τυπικά προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής (αν το δίπλωμα είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ) σε αντικείμενα συναφή με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος.
 • Βασική προϋπόθεση για το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Μ.Ε. είναι ο υποψήφιος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (ΜδΕ) να έχει ολοκληρώσει τις διδακτορικές του σπουδές και να έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (PhD ή ισοδύναμο τίτλο) σε συναφές αντικείμενο, το οποίο αποκτήθηκε μέσα στην προηγούμενη δεκαετία (10 έτη) από την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητας για Μ.Ε.
 • Άριστη γνώσης της γλώσσας, στην οποία θα εκπονηθεί η ΜδΕ.

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή Μεταδιδακτορικής Έρευνας καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βρίσκονται στον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα: θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr (αίτηση 17)
 2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα1 (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)
 4. Διδακτορικό Δίπλωμα (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)
 5. Επιστολή αποδοχής επίβλεψης από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (ενεργό ή αφυπηρετούν)
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 8. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 9. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευθεί από τον υποψήφιο
 10. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα Β του Κανονισμού
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή διαβατηρίου
 12. Μία φωτογραφία (jpeg αρχείο)

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 20.02.2023 έως 31.12.2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr (αίτηση 17), επισυνάπτοντας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Περισσότερες Πληροφορίες https://www.di.uoa.gr/postdoc και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 7275228, 210 7275192, email: secretatdi [dot] uoa [dot] gr