Κατάθεση δικαιολογητικών αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών μελών της ΕΕ για το ακαδ. έτος 2023-24

08/09/2023

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα μας για το  ακαδ. έτος 2023-24 με την ανωτέρω κατηγορία, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ.152/98277/Α5/7-9-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (επισυνάπτεται) από 12/9/2023 έως 25/9/2023 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00 -14:00) στην Γραμματεία του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στην Γραμματεία, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας την αίτηση εγγραφής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, 

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση τους από τη Συνέλευση του Τμήματος.