Πρόσκληση για Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια για το ακαδ. έτος 2023-24

12/09/2023

Συμμετέχοντες

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φοιτητές/ήτριες του Τμήματος (εφόσον ενεγράφησαν έως το ακαδ. έτος 2022- 23). Σειρά προτεραιότητας έχουν όσοι/ες φοιτούν σε εξάμηνο >= 7.

Διαδικασία

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από Τετάρτη 13 έως Τετάρτη 20/09/2023 μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση 01.Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα και συμπληρώνοντας στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για….» παρακολούθηση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (δείτε συνημμένο αρχείο) η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να αποθηκευτεί σε pdf (επεξεργάσιμη μορφή).

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων (Πίνακας 1 στο συνημμένο αρχείο) είναι υποχρεωτική και λαμβάνονται παρουσίες.