Επανέναρξη Πρακτικών Ασκήσεων

10/05/2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα Κοινή Υπουργική απόφαση που ορίζει την επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών:
«Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β ́ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών»

Όσον αφορά τις Πρακτικές Ασκήσεις που είχαν ανασταλεί, η απόφαση αναφέρει:
Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Με βάση τα παραπάνω:
1) Νέες Πρακτικές Ασκήσεις μπορούν να ξεκινήσουν μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.
2) Πρακτικές Ασκήσεις που τέθηκαν σε αναστολή, μπορούν να συνεχισθούν, εφ΄όσον υπογραφεί η συνημμένη παράταση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού από τα τρία μέρη πριν την επανεκκίνηση. Δε θα γίνει αποδεκτή Πρακτική Άσκηση που επανεκκίνησε χωρίς την υπογραφή της συγκεκριμένης παράτασης.