Έγκριση απασχόλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

03/07/2020

Ανακοινώνεται η έγκριση απασχόλησης τριάντα (30) φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ για Πρακτική Άσκηση μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A885%CE%9846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%97%CE%A5%CE%95) καλούνται να προσκομίσουν τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο "ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ  2019_edit". Ουσιαστικά απαιτούνται τρία δικαιολογητικά
1) Υπογεγραμμένο τετραμερές ιδιωτικό συμφωνητικό (σε 4 αντίτυπα),
2) Απογραφικό δελτίο εισόδου, και
3) Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Πρότυπα των εντύπων υπάρχουν συνημμένα.

Σημαντικό είναι να προωθήσετε στους Φορείς Υποδοχής τα αρχεία "ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΦΟΡΕΑΣ_Ε35_V1.pdf" και "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ_ΕΡΓΑΝΗ.pdf" που επισυνάπτονται για να είναι ενήμεροι για τις ενέργειές τους.

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αφήνετε στο θυρωρείο σε ένα κλειστό φάκελο με την ένδειξη "Προς κ. Νίκο Πασσά".

Καθώς απαιτείται να ακολουθηθεί η εσωτερική διαδικασία ελέγχου και υπογραφής του συμφωνητικού από το ΕΚΠΑ πριν την έναρξη, είναι σημαντικό η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης που θα αναφέρεται στο συμφωνητικό να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την προσκόμιση του φακέλου των δικαιολογητικών στο Τμήμα.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης όπως αναφέρεται στο συμφωνητικό πρέπει να είναι τρεις (3) μήνες και η λήξη το αργότερο έως 31/12/2020 (άρα έναρξη το αργότερο έως 1/10/2020).