Επικαιροποίηση μητρώου εκλεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής 18/09/2020

24/09/2020

Τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επικαιροποιήθηκαν κατόπιν εισήγησης της οικείας Κοσμητείας και απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος. Δείτε τα σχετικά έντυπα Απόφαση Συγκλήτου 18/09/2020, Εσωτερικοί Εκλέκτορες, Εξωτερικοί Εκλέκτορες.