Ηλεκτρονικές αιτήσεις σίτισης Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Υπ. Διδακτόρων

23/10/2020

Σε συνέχεια της από 12/10/2020 ανακοίνωσης "Aιτήσεις για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδ. έτος 2020-21" με θέμα “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση”, ειδικότερα σε ότι αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπ. Διδάκτορες που  επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις για λήψη δωρεάν σίτισης, θα ισχύσουν τα εξής:
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψ. Διδάκτορες του ΕΚΠΑ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr.

Περισσότερα στο σχετικό συνημμένο έγγραφο.