Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης με τηλε-εργασία

11/11/2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές που διενεργούν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το διάστημα από 7/11/2020 και μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων (καθώς και για οποιαδήποτε Πρακτική Άσκηση ξεκινήσει αυτό το διάστημα), ότι κατά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να προσκομίσουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των εγγράφων ολοκλήρωσης, και το συνημμένο για το διάστημα που εκτελέσθηκε μέσω τελε-εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση για τηλε-εργασία είναι καθολική για το συγκεκριμένο διάστημα (100%, χωρίς καθόλου φυσική παρουσία στο φορέα), και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη φορέα και φοιτητή. Όσες Πρακτικές Ασκήσεις δεν μπορούν εκ του αντικειμένου τους, να πραγματοποιηθούν με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να ανασταλούν μέχρι νεωτέρας. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την τηλε-εργασία για τη συγκεκριμένη περίοδο, ή όταν η δυνατότητα τηλε-εργασίας δεν είναι προφανής.