Βράβευση Καθ. Σ. Θεοδωρίδη με το ΙEEE Signal Processing Society Education Award