Ομάδα Διάχυτου Υπολογισμού (p-comp)

The p-comp research group is concerned on various aspects of pervasive computing, thus adopting a holistic approach. It’s main research activities include:

  • Wireless sensor network middleware technologies. “Sensation” Platform will enable the execution of different applications over multiple underlying sensor networks. At the present time, the platform is being developed.

  • Information management for wireless sensor networks (fault management, data aggregation, etc)

  • Middleware technologies for context-aware and location-based services

  • Management and processing of context information

  • Context-aware user interfaces

  • Ontology and Semantic Web technologies for knowledge bases and “smart” services

  • Infrastructure deployment (wireless local area networks, wireless sensor networks)

  • Pervasive telemedicine application development

  • Trust-based security models for autonomous networks

  • Theoretical models (e.g., game theoretic models) for various resource allocation problems in pervasive computing

IDIRA project
Διαλειτουργικότητα δεδομένων και διαδικασιών σε πολυεθνικές δράσεις αντιμετώπισης καταστροφών μεγάλης κλίμακας. Το έργο IDIRA ανέπτυξε ένα σύνολο εργαλείων, διεπαφών και διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να διαμορφώνονται, να αναπτύσσονται και να λειτουργούν με ευέλικτο τρόπο, παρέχοντας…