Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος – Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση

Εξάμηνο:
6ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ22β
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
-
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
3
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αποτελεί ουσιαστικά το εργαστήριο του μαθήματος "Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ" του 5ου εξαμήνου. Θα αποτελείται από ασκήσεις τις οποίες οι φοιτητές θα καλούνται να υλοποιήσουν, παραδίδοντας την αντίστοιχη αναφορά. Οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν την περιγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων κάθε άσκησης, καθώς και απαντήσεις σε απορίες που θα προκύπτουν στην πορεία. Στόχος μας δεν είναι η μονόδρομη μεταφορά θεωρητικής γνώσης, αλλά η διάδραση με τους φοιτητές και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στα προς μελέτη θέματα. Αν και τυπικά το μάθημα "Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση" δεν έχει προαπαιτούμενα, στην ουσία η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος "Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ" θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν και αυτό το μάθημα.
Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες:

1. Πολυμέσα: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει τρεις εργαστηριακές ασκήσεις με στόχο την πρακτική εξάσκηση και εμβάθυνση σε τεχνολογίες δικτύωσης πολυμέσων (εικονογραφία κατά απαίτηση, ζωντανή μετάδοση εικονοροών, κτλ).

2. Ασύρματη Δικτύωση: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει τρεις εργαστηριακές ασκήσεις με στόχο την πρακτική εξάσκηση και εμβάθυνση σε τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης (WiFi, 4G, 5G, κτλ).

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τις εκτελέσουν εξ αποστάσεως και να τις υποβάλλουν σε προθεσμίες που θα δοθούν, σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων η κάθε μία.