Αριθμητική Ανάλυση

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Κατεύθυνση:
Α
Κωδικός:
Κ15
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
(Υ) Υποχρεωτικό
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
-
Λογισμικό (Ε3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
(E) Επιλογής
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων. Αριθμητική λύση μη γραμμικών εξισώσεων (μέθοδος του σταθερού σημείου, Newton-Raphson). Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων (άμεσοι και επαναληπτικές). Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων. Παρεμβολή. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση. Εισαγωγή στην αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων.

Αναλυτική Περιγραφή