Παράλληλα Συστήματα

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science), CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΘΠ04
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
B Βασικό
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
B Βασικό
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει αφ’ ενός την αρχιτεκτονική παραλλήλων συστημάτων και αφ’ ετέρου τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση παράλληλων εφαρμογών. Παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση των παράλληλων αρχιτεκτονικών κατά Flynn την εξέλιξη των αρχιτεκτονικών MIMD κοινής και κατανεμημένης μνήμης. Εξέλιξη των GPU ως υπολογιστές υψηλών επιδόσεων. Μέτρα επιτάχυνσης, επίδοσης, κλιμάκωσης και νόμοι Amdahl και Gustafson. Μεθοδολογία σχεδιασμού και αξιολόγησης παράλληλων εφαρμογών κατά Foster. Παραλληλισμός δεδομένων (data parallelism) και πεδίου (domain parallelism). Παράλληλος προγραμματισμός στα πρότυπα MPI, OpenMP και Cuda και υβριδικός συνδυασμός τους. Τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού για βελτίωση επιδόσεων. Εργαστήριο και άσκηση σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης παράλληλης εφαρμογής. Εργαλεία profiling για την βελτίωση επιδόσεων.

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα (Εύδοξος) Peter S. Pacheco. Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό. Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2015.
Επικουρικό σύγγραμμα (Κάλλιπος) Δημακόπουλος Βασίλειος, Παράλληλα συστήματα και προγραμματισμός http://hdl.handle.net/11419/3209
Σημειώσεις και Διαφάνειες για Παράλληλο Προγραμματισμό στα Περιβάλλοντα MPI, OpenMp, CUDA