Γραμμική Άλγεβρα

Εξάμηνο:
1ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ03
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
2
Ώρες Εργαστηρίου:
0
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει βασικά και προχωρημένα θέματα της Γραμμικής Άλγεβρας, που αποτελούν απαραίτητο υπόβαθρο σε όλους τους  κλάδους των Θετικών Επιστημών. Εισαγωγικές έννοιες, Πίνακες, Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων, Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές απεικονίσεις, Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες, Πολυώνυμα, Ιδιοτιμές και Διαγωνισιμότητα, Κανονικές μορφές, Διαγωνοποίηση Ερμιτιανών πινάκων, Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο.

Διδακτικοί-Μαθησιακοί Στόχοι - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες βασικές γνώσεις της Γραμμικής Άλγεβρας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Λύνει γραμμικά συστήματα.
  • Αναγνωρίζει ιδιότητες των πινάκων και διαχειρίζεται πίνακες.
  • Διαγωνοποιεί πίνακες όταν αυτό είναι εφικτό.
  • Συμπεραίνει βάσει κριτηρίων ότι ισχύουν οι ιδιότητες των Διανυσματικών χώρων.
  • Εξηγεί την έννοια του διανυσματικού χώρου, του υποχώρου, της βάσης και της διάστασης ενός υποχώρου.
Βιβλιογραφία

1) Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα Βάρσος, Δεριζιώτης, Μαλιάκας,Ταλέλλη
2) Γραμμική Άλγεβρα, Δονάτος, Αδάμ