Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science)
Κωδικός:
ΘΠ19
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση παράλληλων αριθμητικών και μη αριθμητικών αλγορίθμων. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει την ακόλουθη ύλη:

Μέρος Ι: Παράλληλοι μη αριθμητικοί αλγόριθμοι. Εισαγωγή, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, Μεθοδολογία Ανάπτυξης Παράλληλων Αλγορίθμων, Απόδοση Παράλληλων Συστημάτων, Παράλληλη Επιλογή, Παράλληλη Συγχώνευση, Παράλληλη ταξινόμηση, Παράλληλη Αναζήτηση, Παράλληλοι Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Παράλληλοι Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Γεωμετρίας.

Μέρος ΙΙ: Παράλληλοι αριθμητικοί αλγόριθμοι. Εισαγωγή, Παράλληλοι Υπολογισμοί Πινάκων (Ανάστροφος Πίνακα, Πολ/μός Πίνακα με διάνυσμα, Πολ/μός Πινάκων), Παράλληλες Άμεσες Μέθοδοι για την επίλυση Γραμμικών Συστημάτων (Παράλληλη Απαλοιφή Gauss, Παράλληλη Gauss-Jordan, Παράλληλη Huard, Παράλληλη LU, Παράλληλη WZ), Παράλληλες Επαναληπτικές Μέθοδοι για την επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, Εφαρμογή: Παράλληλη Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (Red-Black SOR, Πολυχρωματική SOR, Local SOR) Παράλληλες Μέθοδοι Υπολογισμού Ιδιοτιμών-Ιδιοδιανυσμάτων. Συστολικοί Αλγόριθμοι.

Επίσης, στο φροντιστήριο καλύπτονται και βασικά στοιχεία του MPI που είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση των παράλληλων αλγορίθμων του μαθήματος.

Βιβλιογραφία
  1. Πάντζιου Γρ. , Μάμαλης Β., Τομαράς Αλ. Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2013.
  2. Gene H. Golub, Charles F. Van Loan,  Θεωρία και Υπολογισμοί Μητρώων, Εκδόσεις Πεδίο, 2015.