Υπολογιστική Γεωμετρία

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΘΠ11
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
(B) Βασικό
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
-
Λογισμικό (Ε3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στους Γεωμετρικούς Αλγόριθμους και προεκτάσεις προς τις ερευνητικά ενεργές περιοχές της Υπολογιστικής Γεωμετρίας. Eιδικότερα:

  • Kυρτότητα σε δύο διαστάσεις και σε τρεις διαστάσεις, αλλά και σε γενική διάσταση.
  • Όγκος κυρτών πολυέδρων και Minkowski άθροισμα Πολυέδρων.
  • Τριγωνοποίηση σημειοσυνόλου και Τριγωνοποίηση Delaunay / διαγραμμα Voronoi.
  • Θέματα Γεωμετρικής αναζήτησης, Δομές γεωμετρικών δεδομένων, Πλησιέστεροι γείτονες, Ομαδοποίηση.

Επίσης, παρουσιάζονται θέματα υλοποίησης γεωμετρικών αλγορίθμων και χρήσης βιβλιοθηκών (π.χ. CGAL) για την ανάπτυξη γεωμετρικού λογισμικού σε γλώσσες όπως C/C++, και Python.

Βιβλιογραφία

Ιωάννης Εμίρης. Υπολογιστική γεωμετρία: μία σύγχρονη αλγοριθμική προσέγγιση. Κλειδάριθμος, 2008.

Mark Overmars et al. Computational geometry and Applications. Springer. Μετάφραση: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2011.

Σημειώσεις και Διαφάνειες για την εισαγωγή στην Python.