Διδακτική της Πληροφορικής

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
Α, Β
Κωδικός:
ΥΣ10
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
2
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
(E) Επιλογής
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
(E) Επιλογής
Λογισμικό (Ε3):
(E) Επιλογής
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
(E) Επιλογής
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
(E) Επιλογής
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
(E) Επιλογής
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Διδακτική της Πληροφορικής μελετά το εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η οικοδόμηση γνώσεων που αφορούν διαχρονικές έννοιες της Πληροφορικής καθώς και η καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία βασικών εννοιών και κυρίως του προγραμματισμού, εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα/εργαλεία καθώς και θέματα κατανόησης κειμένου, σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά: Βασικές έννοιες της Διδακτικής, Η έννοια της αναπαράστασης και της γνωστικής σύγκρουσης, Αλγοριθμική & υπολογιστική σκέψη, Τα Προγράμματα Σπουδών στο Γενικό Λύκειο και στην Τεχνική Εκπαίδευση, Διδακτική του Προγραμματισμού, Παρανοήσεις και Μαθησιακές Δυσκολίες, Διδακτικές Προσεγγίσεις, Δομημένος Προγραμματισμός, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Η έννοια της αναλογίας και η αξιοποίησή της στη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής, Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Κατανόηση Κειμένου σε μαθήματα Πληροφορικής, Μορφές και εργαλεία αξιολόγησης, Το σχολικό εργαστήριο

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα (Εύδοξος): Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Συλλογικό

Επικουρικό σύγγραμμα: Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.