Νέα παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ "Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

11/09/2023

Νέα Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/09/2023 έως και 26/09/2023.

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/