Ανάκτηση τρισδιάστατων (3Δ) αντικειμένων

31/12/2016
Thales 3D graphics images

Σκοπός του έργου ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτότυπων εύρωστων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών για την ανάκτηση στατικών και χωροχρονικών τριδιάστατων (3Δ) αντικειμένων.

Το έργο είχε διάρκεια 45 μήνες (2012-2016) και χρηματοδοτηθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή / και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας (ΥΠΕΠΘ, Κωδικός έργου: 379516). http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379516.