Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science), CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΥΣ15
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
2
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές (α) να γνωρίσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και μαθησιακά εργαλεία και να συζητήσουν/ σχολιάσουν τρόπους αξιοποίησής τους στη διδακτικό-μαθησιακή διαδικασία μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, και (β) να εντρυφήσουν στο σχεδιασμό μαθήματος, στο σχεδιασμό σεναρίων και στο σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά: Θεωρίες Μάθησης, Στρατηγικές Διδασκαλίας, Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος, Πρόγραμμα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια – Διαθεματικότητα – Διεπιστημονικότητα, Επισκόπηση Προγραμμάτων Σπουδών του Πληροφορικού Γραμματισμού και των ΤΠΕ, Το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Σεναρίων, Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και εφαρμογές των ΤΠΕ που βασίζονται στις θεωρίες μάθηση, Μαθησιακά Αντικείμενα - Ψηφιακό Υλικό για μαθήματα Πληροφορικής και ΤΠΕ, Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Αξιοποίηση του Web και των εργαλείων του στη διδασκαλία της Πληροφορικής, Ιστοεξερευνήσεις, Διδακτική προσέγγιση λογισμικών γενικής χρήσης

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα (Εύδοξος):

  1. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Βασίλης Ι. Κόμης
  2. Μάθε Ψηφιακά... Παίζοντας Συνεργατικά, Κορδάκη Μ., Μάνεσης Ν., Νταραντούμης Θ.

Επιπλέον βιβλιογραφία

  1. Γρηγοριάδου, M., Γόγουλου, A., Γουλή, E., Γλέζου, K., Μπούμπουκα, M., Παπανικολάου, Κ., Τσαγκάνου, Γ., Κανίδης, Ε., Βεργίνης, Η., Δουκάκης, Δ. (2009). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
  2. Δημητριάδης Στ. (2015). Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.