Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού

Εξάμηνο:
6ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science)
Κωδικός:
ΥΣ04
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
B Βασικό
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος έχει δομηθεί ως ακολούθως: Παραδοσιακές και Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη συστημάτων. Aνάλυση προβλήματος. Tεχνικές για συλλογή απαιτήσεων. Σύνταξη Προδιαγραφών Απαιτήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ. Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδιασμός: Αρχές της Unified Modeling Language (UML) και διαγράμματα για μοντελοποίηση δεδομένων, ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων (use case diagrams, class diagrams, state diagrams, activity diagrams, collaboration diagrams, sequence diagrams, deployment diagrams, διαγράμματα πακέτων). Aνάλυση και Σχεδιασμός συστημάτων προσανατολισμένα στις διαδικασίες (Function - Oriented Analysis): Διαγράμματα Ροής Δεδομένων, Προδιαγραφές Διαδικασιών (Δομημένα αγγλικά, Πίνακες και δέντρα αποφάσεων, Λεξικό Δεδομένων). Σύντομη αναφορά στην Ανάλυση δεδομένων και το Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Αναφορά σε Έλεγχο Απαιτήσεων. Αρχιτεκτονικές Λογισμικού, Αρχές σχεδιασμού συστημάτων, σύζευξη και συνοχή των modules, δομημένο διάγραμμα, αρχές για σχεδιασμό δεδομένων και διεπαφής χρήστη. Τεχνικές μετάβασης από την Ανάλυση Απαιτήσεων στον Σχεδιασμό. Δημιουργία Δομημένου Διαγράμματος. Δημιουργία Ψευδοκώδικα. Αναφορά σε μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Λογισμικού. Εργαλεία Computer Aided Software Engineering (CASE tools).

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα (Εύδοξος):

  1. “Εισαγωγή στη UML: Συνοπτικός Οδηγός της Πρότυπης Γλώσσας Μοντελοποίησης Αντικειμένων», 3η Αμερικανική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  2.  «Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη λογισμικού με τη UML», Συγγραφείς: Συγγραφείς: Γερογιάννης Β., Κακαρόντζας Γ., Καμέας Α., Σταμέλος Ι, Φιτσιλής Π., Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Επιπλέον βιβλιογραφία:

  1. “Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML”, 5th Edition by A. Dennis, B. Haley Wixom and D. Tegarden, Wiley Pubs, ISBN-13: 978-1118804674
  2. “Analysis and Design of Information Systems”, by Arthur M. Langer, Springer, ISBN-13: 978-1846286544
  3. “Structured Analysis and System Specification”, by T. DeMarco and P. J. Plauger, Yourdon Press, ISBN-13: 978-0138543808
  4. “Structured Design: Fundamentals of a Discipline of Computer Program and Systems Design”, by E. Yourdon and L. Constantine, Yourdon Press, ISBN-13: 978-0138544713

Σημειώσεις του μαθήματος στο e-class σε Δομημένη Ανάλυση και Δομημένο Σχεδιασμό