Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΓΠ03
ECTS:
2
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα παρουσιάζει τις σημαντικότερες πτυχές της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και καλύπτει τα παρακάτω θέματα: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία προσέγγισης του ενωσιακού φαινομένου. Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτική ενοποίηση. Βασικές θεωρίες για την πολιτική ενοποίηση (Ομοσπονδισμός, νεολειτουργισμός, αλληλεξάρτηση, θεωρία διεθνών καθεστώτων, διακυβερνητισμός), κριτική αξιολόγηση των θεωριών αυτών. Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο. Θεσμική συγκρότηση, ανάπτυξη και εξέλιξη του θεσμικού συστήματος. Διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Βασικές πολιτικές (οικονομική πολιτική, έρευνας, απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης). Διαθρωτικά ταμεία, χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιβλιογραφία

- Βιβλιογραφία
• Μαραβέγιας, Ν. & Τσινισιζέλης, Μ. Η Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση και Πολιτικές, 50 χρόνια. Εκδόσεις Θεμέλιο 2007.
• Γιώτη - Παπαδάκη, Ο. «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης». Εκδόσεις Κριτική 2004.
• Ιωακειμίδης, Π.Κ,. Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Εκδόσεις Θεμέλιο, 1995.
• Ιωακειμίδης, Π.Κ,. Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία, Διαπραγμάτευση, Θεσμοί και Πολιτικές, Αθήνα, Θεμέλιο, 1993.
• Λάβδας, Κ.Α. Δημιουργία και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΕΑΠ, 2003.
• Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών. Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Τόμος Α: Εκδόσεις Σιδέρης, 2001.
• Μούσης, Ν,. Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσμοί και Πολιτικές. Εκδόσεις Παπαζήσης, 2000.
• Ανδρικοπούλου, Ε. & Καυκαλάς, Γρ. (επιμ.). Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος. Η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, Αθήνα, Θεμέλιο, 2000.