Μαθήματα

Paragraph Section
Εξάμηνο: 1ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Γραμμική Άλγεβρα Κ03 6 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Διακριτά Μαθηματικά Κ09 7 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κ04 7 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Λογική Σχεδίαση Κ02 6 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες ΓΠ07 2 Μάθημα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης K02ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Εξάμηνο: 2ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Ανάλυση Ι Κ01 8 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Κ14 7 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Κ08 7 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική και Σύγχρονη Φυσική Κ12 8 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Εξάμηνο: 3ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Ανάλυση ΙΙ Κ06 8 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Κ10 8 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Πιθανότητες και Στατιστική Κ13 6 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Σήματα και Συστήματα Κ11 6 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Κ11ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Εξάμηνο: 4ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Κ17 8 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Δίκτυα Επικοινωνιών I Κ16 6 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Συστήματα Επικοινωνιών Κ21 7 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Κ29 7 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι Κ16ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Εξάμηνο: 5ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Λειτουργικά Συστήματα Κ22 8 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι Κ16ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Αριθμητική Ανάλυση Κ15 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ) (E)
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κ18 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ) (Υ)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ Κ30 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (B) (Υ)
Δίκτυα Επικοινωνιών II Κ33 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ)
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Κ32 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ)
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού ΘΠ01 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B) (E)
Γραφικά Ι ΘΠ02 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (E) (B)
Παράλληλα Συστήματα ΘΠ04 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (B) (B)
Τεχνητή Νοημοσύνη ΥΣ02 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (B) (B)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Κ20β 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (B)
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες ΕΠ05 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΠ20 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Εξάμηνο: 6ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Προγραμματισμός Συστήματος Κ24 8 Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Θεωρία Υπολογισμού Κ25 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ)
Μαθηματικά Πληροφορικής Κ20α 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ)
Μεταγλωττιστές Κ31 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ) (B)
Διαχείριση Δικτύων Κ34 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ)
Ηλεκτρονική K19 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ) (Υ) (E)
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Κ35 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Αναγνώριση Προτύπων–Μηχανική Μάθηση ΕΠ08 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B)
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού ΥΣ04 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Επιστημονικοί Υπολογισμοί ΘΠ03 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (E)
Θεωρία Αριθμών ΘΠ08 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E)
Λογικός Προγραμματισμός ΥΣ05 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (E)
Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων ΘΠ12 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E)
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων ΥΣ11 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (E) (E)
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου ΥΣ14 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B)
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΥΣ18 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B)
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων ΕΠ07 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B)
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Κ19ε 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (E)
Εξάμηνο: 7ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΠ03 2 Μάθημα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής ΘΠ16 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΣ16 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων ΕΠ01 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα ΘΠ09 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B) (E) (B)
Διδακτική της Πληροφορικής ΥΣ10 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E) (E) (E) (E)
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής ΥΣ08 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B) (E) (E)
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση ΥΣ15 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E) (E) (E) (E)
Πληροφοριακά Συστήματα ΥΣ07 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E)
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί ΘΠ18 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E)
Συστήματα Πληροφορικής και e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία ΥΣ22 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E) (E) (E) (E)
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα ΘΠ20 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ειδ. Θέμ. Επικοινωνιών και Επεξεργ. Σήματος: Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και οπτικές ίνες ΕΠ22 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E)
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα ΕΠ16 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B)
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ΕΠ18 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο ΕΠ11 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B)
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΕΠ04 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα Κ23γ 8 Project
Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα Κ23α 8 Project
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Κ23β 8 Project
Εξάμηνο: 8ο
Κωδ. ECTS Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων ΓΠ05 2 Μάθημα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής ΘΠ16 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΣ16 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Επεξεργασία Εικόνας ΕΠ10 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΥΣ12 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Μουσική Πληροφορική ΕΠ21 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων ΥΣ13 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Τεχνολογία Λογισμικού ΥΣ09 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Υπολογιστική Γεωμετρία ΘΠ11 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Φωτονική ΕΠ12 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΥΣ17 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E)
Θεωρία Γραφημάτων ΘΠ10 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (E)
Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών ΥΣ20 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E) (E) (E) (E)
Μικροοικονομική Ανάλυση ΕΠ24 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E) (E) (E) (E)
Παράλληλοι Αλγόριθμοι ΘΠ19 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία ΥΣ21 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E) (E) (E) (E)
Ασύρματες Zεύξεις ΕΠ13 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ειδ. Θέμ. Επικοινωνιών και Επεξεργ. Σήματος: Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και οπτικές ίνες ΕΠ22 4 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (E) (E) (E)
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας ΕΠ19 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων ΕΠ07 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B) (B)
Κρυπτογραφία ΘΠ05 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL ΥΣ03 6 Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) (B)
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα Κ23δ 8 Project

Εξάμηνο: 1ο

Κωδ.:
Κ03
ECTS:
6
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ09
ECTS:
7
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ04
ECTS:
7
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ02
ECTS:
6
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
ΓΠ07
ECTS:
2
Μάθημα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Κωδ.:
K02ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)

Εξάμηνο: 2ο

Κωδ.:
Κ01
ECTS:
8
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ14
ECTS:
7
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ08
ECTS:
7
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ12
ECTS:
8
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)

Εξάμηνο: 3ο

Κωδ.:
Κ06
ECTS:
8
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ10
ECTS:
8
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ13
ECTS:
6
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ11
ECTS:
6
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ11ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)

Εξάμηνο: 4ο

Κωδ.:
Κ17
ECTS:
8
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ16
ECTS:
6
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ21
ECTS:
7
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ29
ECTS:
7
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ16ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)

Εξάμηνο: 5ο

Κωδ.:
Κ22
ECTS:
8
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ16ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ15
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε1:
(Υ)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
Κ18
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε2:
(Υ)
Ε3:
(Υ)
Κωδ.:
Κ30
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε3:
(B)
Ε4:
(Υ)
Κωδ.:
Κ33
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε5:
(Υ)
Κωδ.:
Κ32
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε6:
(Υ)
Κωδ.:
ΘΠ01
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(B)
Ε2:
(B)
Ε3:
(E)
Κωδ.:
ΘΠ02
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(B)
Ε4:
(E)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
ΘΠ04
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε2:
(E)
Ε3:
(B)
Ε4:
(B)
Κωδ.:
ΥΣ02
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Ε2:
(B)
Ε3:
(B)
Κωδ.:
Κ20β
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε5:
(E)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ05
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε5:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ20
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε5:
(B)

Εξάμηνο: 6ο

Κωδ.:
Κ24
ECTS:
8
Υποχρεωτικό Μάθημα (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ25
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε2:
(Υ)
Κωδ.:
Κ20α
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε1:
(Υ)
Κωδ.:
Κ31
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε3:
(Υ)
Ε4:
(B)
Κωδ.:
Κ34
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε5:
(Υ)
Κωδ.:
K19
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Ε4:
(Υ)
Ε5:
(E)
Κωδ.:
Κ35
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Κωδ.:
ΕΠ08
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε2:
(B)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
ΥΣ04
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε3:
(B)
Κωδ.:
ΘΠ03
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(B)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΘΠ08
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ05
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε2:
(B)
Ε3:
(E)
Κωδ.:
ΘΠ12
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ11
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε2:
(B)
Ε3:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ14
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε3:
(B)
Ε5:
(B)
Κωδ.:
ΥΣ18
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε4:
(B)
Ε5:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ07
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε5:
(B)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
Κ19ε
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε4:
(B)
Ε5:
(E)

Εξάμηνο: 7ο

Κωδ.:
ΓΠ03
ECTS:
2
Μάθημα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Κωδ.:
ΘΠ16
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ16
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ01
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε4:
(B)
Κωδ.:
ΘΠ09
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(B)
Ε2:
(B)
Ε3:
(E)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
ΥΣ10
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Ε2:
(E)
Ε3:
(E)
Ε4:
(E)
Ε5:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ08
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε2:
(B)
Ε3:
(B)
Ε5:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ15
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Ε2:
(E)
Ε3:
(E)
Ε4:
(E)
Ε5:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ07
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε2:
(E)
Ε3:
(E)
Κωδ.:
ΘΠ18
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ22
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Ε2:
(E)
Ε3:
(E)
Ε4:
(E)
Ε5:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΘΠ20
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ16
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε4:
(B)
Ε5:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ18
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε5:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ11
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε4:
(B)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ04
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε5:
(B)

Εξάμηνο: 8ο

Κωδ.:
ΘΠ16
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ16
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ10
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ12
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ21
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ13
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε3:
(B)
Κωδ.:
ΥΣ09
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε3:
(B)
Κωδ.:
ΘΠ11
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ12
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ17
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε3:
(E)
Κωδ.:
ΘΠ10
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(B)
Ε5:
(E)
Κωδ.:
ΥΣ20
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Ε2:
(E)
Ε3:
(E)
Ε4:
(E)
Ε5:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΕΠ24
ECTS:
4
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Ε2:
(E)
Ε3:
(E)
Ε4:
(E)
Ε5:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΘΠ19
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ21
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε1:
(E)
Ε2:
(E)
Ε3:
(E)
Ε4:
(E)
Ε5:
(E)
Ε6:
(E)
Κωδ.:
ΕΠ13
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ19
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
ΕΠ07
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε5:
(B)
Ε6:
(B)
Κωδ.:
ΘΠ05
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ03
ECTS:
6
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Ε4:
(B)